Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Orzekanie o Niepełnosprawności

Menu dla: Orzekanie o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28 (ZOZ)
29-100 Włoszczowa
tel/fax 041 39-44-979, 504-752-876
pokój nr 29 (II piętro)

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa jako organ pierwszej instancji.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Edyta Kisiel

Właściwość miejscowa
Właściwość miejscową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:
1. bezdomnych
2. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
3. przebywających w zakładach karnych i poprawczych
4. przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Strona postępowania
Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

Co zawiera orzeczenie?
W orzeczeniu Zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:
1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
2. szkolenia, w tym specjalistycznego;
3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1137, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) i posiadających znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się.

Kody w orzeczeniu
Orzeczenie zawiera przyczyny niepełnosprawności w formie kodu:
• 01-U – upośledzenie umysłowe;
• 02-P – choroby psychiczne;
• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
• 04-O – choroby narządu wzroku;
• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
• 06-E – epilepsja;
• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
• 08-T – choroby układu pokarmowego;
• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
• 10-N – choroby neurologiczne;
• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Artykuły

 • Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE)

  WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA                            O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU w postaci:

  • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub 
  • wersji papierowej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (41) 342-17-72, (41) 342-17-73, (41) 342-10-02, (41) 342-10-50, (41) 342-10-05, (41) 342-17-79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

  Wypełnione i podpisane przez osobę niepełnosprawną, przedstawiciela ustawowego, ustanowionego Pełnomocnika w sprawie, druki wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem należy:

  • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,
  • złożyć w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • złożyć w  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – powiatowy zespół ma obowiązek przekazać w terminie nie później niż 7 dni do Wojewódzkiego Zespołu.

  Szczegóły i wnioski do pobrania:

  https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsp/25810,Ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-SWIADCZENIE-WSPIERAJACE.html

  WAŻNE:

  W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

  Czytaj Więcej o: Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE)