Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Informacja RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, tel. 41 39 44 993), e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. związanym ze świadczeniem usług przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na postawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. w szczególności przez okres 5 lat w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych tj. w szczególności przez okres 6 lat w związku z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku danych podanych dobrowolnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane co do zasady do czasu wyczerpania celu, dla którego były zebrane lub wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
  Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo do żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom Administratora.