Orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16-go roku życia.
Orzeczenie wydaje się dla celów otrzymania:
• zasiłku pielęgnacyjnego
• świadczenia pielęgnacyjnego
• innych (określa składający wniosek)

Zasady składania wniosków
Kto jest stroną postępowania orzeczniczego?
Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

Uwaga!
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia musi zawierać wszystkie informacje, ze szczególnym wskazaniem celów, dla których wnioskodawca występuje o jego wydanie. Brak szczegółowego określenia tych celów może spowodować nie uwzględnienie w orzeczeniu wszystkich wskazań, a tym samym ograniczyć możliwość korzystania z przysługujących uprawnień. Należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym wszystkie rubryki wniosku i podpisać się z imienia i nazwiska.

Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza pod, którego opieką lekarską znajduje się dziecko. Wypełnione musi ono być na odpowiednim druku wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
• dokumentację medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych czy konsultacyjnych itp.-potwierdzające rozpoznanie),
• inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności.
Każde zaświadczenie o stanie zdrowia ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.

Uwaga!
Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Niestawienie się na komisję
Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawiennictwo zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy.
Jeżeli dziecko nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka. W przypadku gdy lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.

Odwołanie
Przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.
Powiatowy Zespół zobowiązany jest przesłać odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Karty parkingowe
Od dnia 01.07.2014r. karty parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.
Karta parkingowa przysługuje dziecku (na wniosek opiekuna), posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 01.07.2014r., w którym określono wskazanie w pkt. 9 orzeczenia z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.
Aby uzyskać kartę parkingową należy w siedzibie Zespołu złożyć:
• poprawnie wypełniony wniosek,
• kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,
• jedną fotografię dziecka,
• wyciąg z ewidencji ludności dotyczący potwierdzenia meldunku dziecka na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub dowód osobisty dziecka.
Dokumenty osobiście w siedzibie Zespołu składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez Sąd opiekunów.
Po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty, może ją odebrać osobiście rodzic, który wnioskował w imieniu dziecka lub inna osoba upoważniona przez tego rodzica na piśmie.

Opłata za wydanie karty parkingowej
Opłata za uzyskanie karty parkingowej wynosi 21zł.
Opłaty z adnotacja „opłata za wydanie karty parkingowej” należy dokonywać na nr konta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
nr konta 95 8525 0002 0000 0010 7347 0008

Uwaga!
Wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny – brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego.

Klauzula informacyjna -przepis prawa PZoN