Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

                                                           

Program finansowany jest ze środków PFRON.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ponoszone w okresie 60 miesięcy.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które :

 • posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
 • nie masz statusu absolwenta ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie;
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
 • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • Program jest realizowany przez samorządy powiatowe.
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
 • Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem: 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 • Zasady realizacji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

 • Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

 • Aktualne kwoty dofinansowań:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

 • Wnioski należy składać przez System Obsługi Wsparcia:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ 

 Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Osoba do kontaktu: Patrycja Kowalczyk nr tel. 41 39 44 993